תב"ע - תוכנית בניין עיר

מהי תוכנית בניין עיר (תב״ע)? ממה מורכבת תב״ע?

שינוי תב"ע - כיצד מבוצע התהליך?

תב"ע נקודתית?!

כמה זמן לוקח לעשות שינוי תב"ע?

איתור תוכניות (תב"ע)

קישורים שונים ועוד מידע רלוונטי תוכלו למצוא כאן.


תוכנית בניין עיר (תב"ע) הינו מסמך בעל תוקף חוקי שנועד להסדיר את השימוש בקרקע בשטח נתון כלשהו. התכנית מגדירה ומסדירה את ייעודי הקרקע, השימושים האפשריים בקרקע ואת זכויות הבניה בכל חלקה.

המונח "תוכנית בניין עיר" מקורו בפקודות מנדטוריות, אך מושג זה אינו קיים בחוק התכנון והבנייה כיום. המונח המקצועי הינו "תכנית", "תכנית מקומית" או "תכנית מתאר".


חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 , אשר מסדיר את פעולתם של מוסדות התכנון בישראל ואת ועדות התכנון השונות, גם מבחין בין כמה סוגים של תוכניות וקובע את ההיררכיה ביניהן: תוכנית מתאר ארצית (תמ"א), תכנית מתאר מחוזית (תמ"מ) תכנית מתאר מקומית ותכנית מפורטת מקומית. האחרונה מגדירה זכויות בניה ומכוחה ניתן להוציא היתרי בניה - לה בלשון העם קוראים תב"ע, או תב"ע נקודתית.


תוכנית מפורטת (תב"ע) מורכבת משני מסמכים עיקריים - תקנון ותשריט. במידת הצורך גם מנספחים נוספים כגון נספח תנועה, נספח בינוי וכו'..


לכל קרקע בישראל יש תב"ע שמגדירה עבורו את ייעוד הקרקע והשימושים השונים. כל שינוי של ייעוד קרקע, שינוי והוספת שימושים, הגדלת זכויות בניה, תוספת יחידות דיור, שינוי בקווי הבניין, איחוד וחלוקה של מגרשים וכד' מחייבים הגשת בקשה לשינוי תב"ע. (למעט שינויים והקלות ספציפים שמוגדרים בחוקים והתקנות). לעיתים בעלי הקרקע (המדינה, יזם פרטי) מבקש לעשות שינוי בייעוד הקרקע והשימושים האפשריים על אותה חלקה. לצורך כך יש להכין תב"ע חדשה.


תהליך הכנת התב"ע מתבצע לרוב על ידי אדריכל, אשר על גבי מפת מדידה מאושרת קובעים את ייעודי הקרקע השונים, את השימושים האפשריים בכל ייעוד ואת זכויות הבניה המתאפשרות – אחוזי בניה, גובה, מס' קומות, קווי בניין וכו'. התכנית מוגשת לוועדה מקומית וברוב המקרים גם לוועדה המחוזית לעיון בדיקה ואישור. על פי חוק התכנון והבניה תב"ע נדרשת להיות מאושרת תוך 18 חודשים. תהליך של אישור תב"ע נע בין 12 חודשים לתכנית קטנה ויכול להגיע למספר שנים במידה והתכנית מורכבת יותר, בעיקר אם מדובר בתכנון שלא מוסכם באופן אינטואטיבי על ידי מקבלי ההחלטות השונים.


איתור תוכניות (תב"ע) :

https://apps.land.gov.il/TabaSearch/#/Plans

https://mavat.iplan.gov.il/SV1


מערכת GIS של ועדה מקומית הינו כלי שמספק מידע רב על חלקות הקרקע השונות.

לכל ועדה מקומית יש מערכת GIS משלה.

לדוגמה:

ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב -

https://gisn.tel-aviv.gov.il/iview2js/index.aspx?zoom=13000&layers=577&device=desktop

ועדה מקומית באר שבע -

https://gis.br7.org.il/apps/br7/

ועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון -

https://mg1.gis-net.co.il/DhasharonGis/#/

ועדה המקומית לתכנון ובניה עמק המעיינות -

https://mg2.gis-net.co.il/EmekHamaayanotGis/#/
8 צפיות