הוועדה המחוזית לתכנון ובניה

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, מסדיר את המבנה, את התפקידים ואת הסמכויות של מוסדות התכנון בישראל. על פי החוק, התכנון בארץ נעשה בשלוש רמות: ברמה הארצית, ברמה המחוזית וברמה המקומית.


על פי החוק נקבעו גם גופי תכנון האחראים לכל רמת תכנון ולסוגי התכניות שבאחריותם. למשל לתכנון ברמה הארצית אחראית המועצה הארצית לתכנון ולבנייה , ולצדה פועל מטה מינהל התכנון שהוא הדרג המקצועי והמינהלי המתפעל את הוועדה. לתכנון ברמה המחוזית אחראיות הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה ולצדן לשכות התכנון המחוזיות במינהל התכנון, אשר בודקות את התכניות, מכינות אותן לדיון בישיבותיהן של הוועדות המחוזיות ומגבשות המלצות.


תפקידיהן של הוועדות המחוזיות הן, בין היתר, קביעת מדיניות תכנון בתחום המחוז, בעיקר באמצעות הכנת תכניות מתאר מחוזיות וטיפול בתכנון המתארי המקומי, טיפול שוטף בתכניות מפורטות (שינוי תב"ע) שבסמכותן על פי לוח זמנים שנקבע בחוק ופיקוח ובקרה על תכניות מפורטות שבסמכות הוועדות המקומיות וכן פיקוח על התנהלותן השוטפת של הוועדות המקומיות.


מבנה הוועדות המחוזיות: *

חוק התכנון והבנייה מחלק את מדינת ישראל לשבעה מחוזות תכנון:

- מחוז הצפון

- מחוז חיפה

- מחוז המרכז

- מחוז תל אביב

- מחוז יהודה והשומרון

- מחוז ירושלים

- מחוז הדרום


ועדה מחוזית צפון

מחוז צפון מתאפיין בשונות הרבה בין אוכלוסיות ותרבויות : יהודים, מוסלמים, בדואים, צ'רכסים, דרוזים, נוצרים ואחרים. גם הנוף הטבעי וסוגי הישובים מגוונים מאד ותכנונם מאתגר. לצד ערים ומועצות מקומיות ואזוריות ניתן למצוא במחוז כפרים וערים מעורבות.


ועדה מחוזית חיפה

המחוז משתרע מחדרה בדרום ועד קרית מוצקין בצפון, מהים במערב ועד עירון במזרח. במחוז מגוון רחב של נופים. קיימים בו יישובים עירוניים וביניהם העיר הגדולה חיפה, ישובים מעין עירוניים, קיבוצים, מושבים וכפרים. המחוז משופע בתשתיות לאומיות. בולטים בנוכחותם תחנות כח, שדות תעופה ונמלים.


ועדה מחוזית מרכז

מחוז מרכז משתרע על פני כ-1,306,240 דונם, מכביש 9 בצפון (אליכין) ועד לחבל-יבנה בדרום, וכולל בתוכו כ-2.3 מיליון תושבים. בתחום המחוז קיימות 52 רשויות מקומיות ו-36 ועדות מקומיות.המחוז מאופיין במשתנים רבים וייחודים, המשפיעים באופן משמעותי על היקפי ודפוסי העבודה של המחוז, ביניהם מיקומו הגיאוגרפי כמרחב המחבר בין מחוזות ירושלים, חיפה, דרום ויו"ש למחוז תל אביב, מגוון רשויות המקומיות, הרכב האוכלוסייה, הערים המעורבות ו"שטחים גליליים" משמעותיים בהיקף של כ-62,000 דונם, הכוללים את בתוכם את נתב"ג והשפד"ן.


ועדה מחוזית תל אביב

סוגית הליבה של המחוז היא קידום איכות חיים עירונית בת קיימא. האמצעים המרכזיים להשגת המטרה הם התחדשות עירונית, ציפוף המרחב, עירוב שימושים, קידום מערכות תחבורה ציבורית, הרחוב העירוני והמרחב הציבורי, יצירת רציפות פיתוח החוצה רשויות, שימושים מטרופוליניים ופארקים מטרופוליניים ומכשירי תכנון חדשניים.


ועדה מחוזית ירושלים

במחוז ירושלים ארבעה מוקדים: הערים ירושלים ובית שמש, המועצה המקומית מבשרת ציון והמועצה האזורית מטה יהודה. ירושלים, בירת מדינת ישראל והעיר הגדולה ביותר בארץ. מאופיינת באוכלוסייה הטרוגנית מבחינה לאומית, דתית וחברתית-כלכלית ומחייבת התייחסות ייחודית המותאמת לאופייה.


ועדה מחוזית דרום

שטחו של מחוז דרום גדול במיוחד ,הוא מהווה כ- 2/3 משטחה של מדינת ישראל בגבולות הקו הירוק, בין אשדוד בצפון ועד אילת בדרום. הוועדה המחוזית דרום עוסקת במגוון רחב של תחומי תכנון. בין היתר, היא מקדמת תכניות להקמת ישובים חדשים, תכניות למתקני אנרגיה מתחדשת, להקמת בסיסי צה"ל ולהקמת ישובים עבור הפזורה הבדואית.


הרכב הוועדה המחוזית

בכל מחוז פועלת ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה שהוקמה מתוקף החוק.

הוועדה מורכבת מיו"ר הוועדה, מתכנן המחוז, 9 חברים שהם נציגי משרדי ממשלה שיש להם זיקה לתכנון (רשות מקרקעי ישראל, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד המשפטים, משרד החקלאות, משרד התחבורה, משרד התיירות, משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ), 5 נציגים של הרשויות המקומיות שבמחוז, נציג הארגונים הסביבתיים ונציג המהנדסים והאדריכלים.

ביהודה ושומרון מתפקדות ועדות מקבילות מתוקף צווים צבאיים: מועצת תכנון עליונה (מת"ע) מקבילה למועצה הארצית לתכנון ולבנייה; ועדות משנה למת"ע משמשות כוועדות מחוזיות והמועצות המקומיות יושבות תחת הכובע של הוועדות המקומיות.


* המידע בנוגע למבנה הוועדות המחוזיות לקוח מתוך אתר השירותים הממשלתיים אודות מינהל התכנון

19 צפיות